Η ποιότητα του εργαστηρίου

Η ποιότητα του εργαστηρίου μας

header image

   Ποιότητα για εμάς τους ανθρώπους του Εργαστηρίου «Αριστείδης Κάντας & Σταυρούλα Μπάρδη I.K.Ε.», όσον αφορά στη διενέργεια Βιοπαθολογικών (Αιματολογικών, Βιοχημικών, Ανοσολογικών, Μικροβιολογικών) και Κυτταρολογικών εξετάσεων, σημαίνει δέσμευση για:

 • Κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.
 • Συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Τήρηση όλων των Νομοθετικών/Κανονιστικών απαιτήσεων.

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω, η εταιρεία μας:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Συμμετέχει σε 4 προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου
  • Βιοχημικό πρόγραμμα της εταιρείας ΕΣΕΑΠ (Μηνιαίο)
  • Αιματολογικό πρόγραμμα Riqas (Μηνιαίο)
  • Ορμονικό Πρόγραμμα Riqas (Μηνιαίο)
  • Πρόγραμμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Τριμηνιαίο)
 • Εφαρμόζει καθημερινό σχολαστικό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο στους αναλυτές του εργαστηρίου.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση όλου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Θέτει αντικειμενικούς μετρήσιμους Στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.
 • Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος.
 • Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.
 • Καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους κάθε διεργασίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί/στόχοι της Ποιότητας.

   Η Πολιτική Ποιότητας και οι Στόχοι Ποιότητας καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με τη στρατηγική της εταιρείας.

   Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των Στόχων της εταιρείας.

   Έχοντας πίστη στις αρχές της Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική και για την διάχυσή της σε όλους τους εργαζομένους.

Image